Lekolepki to specjalistyczne naklejki (etykietopiktogramy) zaprojektowane tak, aby w prosty i czytelny sposób przekazywać informacje o leku i jego poprawnym zastosowaniu. Skutkiem zastosowania Lekolepek jest wprowadzenie podstawowej usługi farmaceutycznej polegającej na indywidualizacji opakowania leku poprzez umieszczenie na jego zewnętrzu etykiety zawierającej najważniejsze informacje dotyczące stosowania leku. Dzięki temu zastosowanie Lekolepek prowadzi do optymalizacji farmakoterapii i poprawy bezpieczeństwa.
W przypadku zainteresowania dołączeniem do projektu, prosimy o kontakt ze swoim doradcą w PGF S.A. lub kontakt z Koordynatorem Projektu w PGF S.A. na adres koordynator.kool@pgf.com.pl
Pacjent nie ponosi żadnej dodatkowej opłaty za wykorzystanie piktogramów. Usługa ta jest całkowicie bezpłatna dla pacjenta. Farmaceuta nie może naliczać dodatkowej kwoty pieniężnej za tę usługę.
LEKOLEPKI należy dobierać zgodnie z wiedzą na temat wszystkich przyjmowanych przez pacjenta produktów leczniczych. Dzięki temu można zapobiec niepożądanym interakcjom między nimi.
Wspierając pacjentów w prawidłowym dawkowaniu leków, LEKOLEPKI sprzyjają szybszemu powrotowi do zdrowia. Pomagają również uniknąć nieregularnego przyjmowania produktów leczniczych, co poprawia compliance.
W trakcie warsztatów każdy pacjent może się dowiedzieć, jak prawidłowe przyjmowanie leków wpływa na proces terapii. Warsztaty dostarczają również wiedzy o tym, jak nieregularne stosowanie leków wpływa na obniżenie ich właściwości leczniczych.
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza. Wystarczy go uzupełnić, a nasz konsultant zadzwoni do Ciebie. Szkolenia dla lekarzy i farmaceutów pozwalają w pełni zapoznać się z korzyściami związanymi ze stosowaniem LEKOLEPEK.
Piktogramy farmaceutyczne muszą spełniać określone kryteria, normy. Osoba projektująca piktogramy powinna posiadać elementarną wiedzę z zakresu farmakoterapii i bezpieczeństwa stosowania leku. Każdy zaprojektowany piktogram, zanim zostanie przeznaczony do powszechnego użytku w aptekach, jest poddany walidacji. Walidacja to proces mający na celu potwierdzenie jakości produktu zgodnie z wymaganiami, sprawdzenie, czy znaczenie piktogramu jest poprawnie odgadywane, potwierdzenie, że zastosowanie piktogramu zapewni osiągnięcie wyznaczonego celu. Badanie walidacji przeprowadza się wśród losowo wybranej grupy osób. W efekcie wykonania walidacji uzyskujemy pewność, że piktogram został poprawnie zaprojektowany i jego znaczenie nie zostanie nieprawidłowo zinterpretowane przez pacjenta. Walidacja to pierwszy etap badań potwierdzających skuteczność piktogramów, stwierdzający poprawność zaprojektowania piktogramu. W drugim etapie bada się, czy zastosowanie piktogramów wpływa na poprawę przestrzegania zasad zaleconej farmakoterapii.
Tak, ponieważ w polskim prawie farmaceutycznym nie ma regulacji prawnych, które zabraniałyby farmaceutom umieszczania Lekolepek na opakowaniach leków po ich wydaniu pacjentom. Lekolepki mają być naklejane na opakowania produktów leczniczych w aptece, zgodnie z przyjętymi standardami międzynarodowymi, po uzyskaniu zgody pacjenta kupującego dany lek na dokonanie tej czynności, mieszczącej się w zakresie opieki farmaceutycznej świadczonej przez farmaceutę w aptece po sprzedaży produktu leczniczego pacjentowi. Podkreślenia wymaga fakt, że zgoda pacjenta na naklejanie Lekolepek na opakowaniu produktu leczniczego nie jest w tej sytuacji warunkiem koniecznym, ponieważ nie ma regulacji prawnych stanowiących o takim obowiązku. Co istotne, naklejanie Lekolepek na opakowaniach produktów leczniczych przy ich wydawaniu przez farmaceutę pacjentowi kupującemu dany lek nie będzie naruszało również praw własności przemysłowej producentów leków, ze względu na to, że:
– Lekolepki mają być naklejane na opakowaniach leków w wolnym miejscu, nie zasłaniając nazwy handlowej leku, nazwy substancji czynnej, kodu kreskowego, daty ważności ani numeru serii, a także – jeżeli będzie to możliwe – znaku towarowego producenta leku.
– wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego oznaczonego znakiem towarowym producenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot uprawniony taki jak na przykład apteka, punkt apteczny lub szpital za jego zgodą powoduje wyczerpanie prawa ochronnego znaku towarowego, przez co nabywca leku oznaczonego tym znakiem może bez zgody podmiotu odpowiedzialnego dokonywać m.in. nieistotnych zmian na opakowaniu leku, za które należy uznać ewentualne naklejanie Lekolepek na znaku towarowym producenta.
– naklejanie Lekolepek na opakowania produktów leczniczych nie jest w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego ani podmiotu do niego uprawnionego oraz nie powoduje powstania wrażenia istnienia powiązań gospodarczych pomiędzy osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego, przez co konieczność uzyskiwania przez farmaceutów każdorazowej zgody na naklejanie Lekolepek na znakach towarowych producentów produktów leczniczych umieszczonych na ich opakowaniach nie ma zastosowania w tym przypadku. Umieszczanie Lekolepek na opakowaniach produktów leczniczych uzyskało pozytywną aprobatę m.in. Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Ministerstwa Zdrowia Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, którzy uznali to działanie za dopuszczalne, jako wpisujące się w ideę szeroko rozumianej opieki farmaceutycznej sprawowanej na linii farmaceuta – pacjent.
Na przełomie 2011 i 2013 roku, przeprowadzono, sfinansowane ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pierwsze badanie dotyczące wpływu etykietowania leków na wzrost sprzedaży w aptekach w Radzyminie. W badanych aptekach farmaceuci poszerzyli dotychczasowy standard obsługi pacjenta o usługę dodatkową – etykietowanie leków. Podczas 6 miesięcy projektu na leki naklejono w sumie 8900 naklejek. Z kolei w latach 2016 i 2017 przeprowadziliśmy kolejne badania na dużo większą skalę (125 aptek, ponad 500 pacjentów), dotyczące walidacji i użyteczności systemu SIEL. Walidacja to pierwszy etap badań potwierdzających skuteczność piktogramów, stwierdzający poprawność zaprojektowania piktogramu. Każdy zaprojektowany piktogram, zanim zostanie przeznaczony do powszechnego użytku w aptekach, jest poddany walidacji. Walidacja to proces mający na celu potwierdzenie jakości produktu zgodnie z wymaganiami, sprawdzenie, czy znaczenie piktogramu jest poprawnie odgadywane, potwierdzenie, że zastosowanie piktogramu zapewni osiągnięcie wyznaczonego celu. Badanie walidacji przeprowadza się wśród losowo wybranej grupy osób. W efekcie wykonania walidacji uzyskujemy pewność, że piktogram został poprawnie zaprojektowany i jego znaczenie nie zostanie nieprawidłowo zinterpretowane przez pacjenta. W drugim etapie bada się, czy zastosowanie piktogramów wpływa na poprawę przestrzegania zasad zaleconej farmakoterapii. W badaniu walidacji piktogramu i dopuszczeniu obrazka do użytku bierzemy pod uwagę 3 parametry: zgadywalność, przejrzystość oraz wyniki testu przypomnienia.
– wzrost poziomu satysfakcji pacjentów,
– 100% zadowolenie pacjentów (brak odbioru negatywnego),
– poprawę standardów dotyczących obsługi pacjenta,
– zwiększenie atrakcyjności badanych aptek na rynku,
– wzrost zainteresowania pacjentów prowadzonym projektem,
– przepływ pacjentów z aptek konkurencyjnych,
– wzrost ilości wizyt o 16% już w 4. miesiącu prowadzenia badania.
LEKOLEPKI to naklejki z prostymi piktogramami, które umieszcza się na opakowaniach leków. Dzięki nim pacjent uzyskuje stałe przypomnienie o właściwym przyjmowaniu produktu leczniczego, co przekłada się na prawidłowy przebieg terapii. Standardowa procedura operacyjna (SOP) dla systemu SIEL – etapy realizacji recepty z zastosowaniem Lekolepek

ETAP 1.

Przeczytaj receptę i sprawdź, czy spełnia wymagania dotyczące jej realizacji określone w przepisach prawa farmaceutycznego.

ETAP 2.

Weź przepisany przez lekarza produkt leczniczy z półki lub szuflady.

ETAP 3.

Sprawdź dawkę oraz datę ważności leku.

ETAP 4.

Znajdź w instrukcji SIEL etykietę z grafikami adekwatnymi do przepisanego leku.

ETAP 5.

Nalep etykietę na opakowanie leku w miejscu niezasłaniającym daty ważności ani nazwy leku.

 

 

Utwórz konto na stronie za pomocą prostego formularza. Dzięki temu będziesz mógł w kilku prostych krokach złożyć zamówienie w sklepie.
Ulokowanie nalepki na produkcie w dużej mierze zależy od rodzaju opakowania leku. Naklejając Lekolepkę na opakowanie leku, zwróć uwagę, czy nalepka:
– nie zasłania istotnych informacji, takich jak: nazwa leku, dawka, data ważności, numer serii, a także – jeżeli będzie to możliwe – znaku towarowego producenta leku;
– jest łatwa do zauważenia i przeczytania;
– wystarczająco mocno trzyma się opakowania;
– naklejona jest prosto i jest estetycznie dopasowana do pozostałych elementów opakowania;
– jest naklejona w takim miejscu, że nie zostanie omyłkowo odklejona lub uszkodzona, np. podczas otwierania opakowania. W sytuacjach, w których będzie to wskazane, Lekolepkę należy umieścić także na bezpośrednim opakowaniu leku (np. butelce z kroplami ocznymi). Pacjenci bardzo często wyrzucają kartonowe opakowania wkrótce po kupieniu leku.
Wspierając pacjentów w prawidłowym dawkowaniu leków, LEKOLEPKI sprzyjają szybszemu powrotowi do zdrowia. Pomagają również uniknąć nieregularnego przyjmowania produktów leczniczych, co poprawia compliance.
W trakcie warsztatów każdy pacjent może się dowiedzieć, jak prawidłowe przyjmowanie leków wpływa na proces terapii. Warsztaty dostarczają również wiedzy o tym, jak nieregularne stosowanie leków wpływa na obniżenie ich właściwości leczniczych.
Zwrot inwestycji z ang. Return of Investment (ROI) wyniósł 7.
Gwarancja zwrotu inwestycji z systemu Lekolepki, uzyskana została przy zachowaniu systematycznego naklejania zwalidowanych Lekolepek w 125 aptekach pilotażowych przez okres 6 miesięcy od pierwszego zakupu. Każda apteka biorąca udział w badaniu została przeszkolona w systemie naklejania, zgodnie z międzynarodowym standardem Dobrej Praktyki Wydawanie Leków (DPWL) przy wsparciu naukowym International Pharmaceutical Federation (FIP).