1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem portalu internetowego www.lekolepki.pl, prowadzonego przez Piktorex spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 61 lok. 101, 00 – 819 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000591968, nr NIP: 5272754833, nr REGON: 363316800, na rzecz przedsiębiorców z branży farmaceutycznej i medycznej w zakresie czynności prawnych bezpośrednio związanych z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Portal internetowy www.lekolepki.pl nie świadczy usług na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

 

2. DEFINICJE

 

 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
 2. Regulamin – niniejszy regulamin użytkownika portalu internetowego lekolepki.pl;
 3. Spółka – Piktorex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 61 lok. 101, 00 – 819 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000591968, nr NIP: 5272754833, nr REGON: 363316800;
 4. Odbiorca – przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową w branży farmaceutycznej lub medycznej, dokonujący ze Spółką czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, oraz korzystający z usług Spółki za pośrednictwem portalu internetowego www.lekolepki.pl bezpośrednio lub za pośrednictwem prawnie umocowanych przedstawicieli;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca ważny login i hasło, reprezentująca Odbiorcę w ramach swoich obowiązków służbowych;
 6. Login – indywidualny i niepowtarzalny identyfikator Użytkownika w postaci jego służbowego adresu e-mail, używany wraz z hasłem;
 7. Hasło – ciąg znaków wykorzystywany przez Użytkownika jako element uwierzytelnienia;
 8. Usługa – sprzedaż lekolepek przez Spółkę na rzecz Odbiorcy za pośrednictwem portalu internetowego www.lekolepki.pl;
 9. Lekolepki – etykieto – piktogramy w formie samoprzylepnych naklejek, zawierające najważniejsze ostrzeżenia i informacje, dotyczące stosowania danego produktu leczniczego, przygotowane w oparciu o charakterystykę leków, z uwzględnieniem uznanych, międzynarodowych standardów informacji o produktach leczniczych, które zgodnie z Regulaminem mogą być przedmiotem zamówienia realizowanego przez Spółkę na rzecz Odbiorcy za pośrednictwem portalu internetowego lekolepki.pl;
 10. Konto Odbiorcy – konto prowadzone przez Spółkę dla Odbiorcy pod unikalną nazwą, będące zbiorem zasobów, w których gromadzone są dane Odbiorcy oraz informacje o jego działaniach w ramach portalu internetowego www.lekolepki.pl;
 11. Konto Użytkownika – konto prowadzone przez Spółkę dla Użytkownika pod unikalną nazwą, będące zbiorem zasobów, w których gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach portalu internetowego lekolepki.pl;
 12. Rejestracja – procedura zakładania Konta Użytkownika oraz Konta Odbiorcy, poprzez którą uzyskują oni dostęp do usług świadczonych przez Spółkę w ramach portalu internetowego www.lekolepki.pl, na zasadach określonych w Regulaminie.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Każdy z Użytkowników i Odbiorców korzystający z portalu internetowego www.lekolepki.pl zobowiązany jest do korzystania z Usług świadczonych przez Spółkę w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem portalu internetowego www.lekolepki.pl jest wyrażenie przez Użytkownika oraz Odbiorcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym na udostępnianie swoich danych osobowych Spółce w związku z realizacją konkretnych Usług przez Spółkę na rzecz Odbiorcy lub Użytkownika.
 3. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania portalu internetowego lekolepki.pl należy zgłaszać na adres e-mail: webmaster@lekolepki.pl.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamacje poprzez podanie jej imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz nazwy Odbiorcy, a także opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Spółkę.
 5. Korzystanie z portalu internetowego www.lekolepki.pl oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu przez Użytkownika i Odbiorcę, w tym zakazu dostarczania przez Użytkownika lub Odbiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

4.  REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 

 1. W celu rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko oraz pozostałe dane wymagane w formularzu, niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego ze Spółką. Użytkownik wypełniając formularz jest zobowiązany do wprowadzania danych kompletnych, rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym. Każdy Użytkownik portalu internetowego www.lekolepki.pl ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby.
 2. Na podany w formularzu adres e-mail Użytkownik otrzyma od Spółki wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym konta, w celu aktywacji Konta Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do aktywacji konta w terminie 10 dni. W przypadku braku aktywacji Spółka usunie Konto Użytkownika bez dodatkowego powiadomienia.
 3. Akceptując link aktywacyjny konta, o którym mowa w ust.2 powyżej, Użytkownik:
  1. akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu;
  2. wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Spółkę jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z Usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem portalu internetowego www.lekolepki.pl;
  3. potwierdza autentyczność danych zawartych w formularzu rejestracyjnym;
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie od Spółki informacji handlowych, oraz innej korespondencji przesyłanej przez Spółkę na podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail.
 4. Spółka może uzależnić rejestrację lub korzystanie z portalu internetowego www.lekolepki.pl przez Użytkownika od wiarygodności danych wymienionych przez niego podczas rejestracji.
 5. Konto Użytkownika zawiera jego dane podane w formularzu rejestracyjnym lub później aktualizowane. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować, korzystając z formularza dostępnego na stronie portalu internetowego www.lekolepki.pl. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, w trakcie korzystania z usług portalu internetowego www.lekolepki.pl, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta Użytkownika.
 6. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego Loginu i Hasła innym osobom. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań osób trzecich, które weszły w posiadanie Loginu i Hasła Użytkownika, do czasu przesłania przez Użytkownika prośby o zablokowanie jego konta oraz potwierdzenia przez Spółkę e-mailem zablokowania tego konta.
 7. Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika, bądź dostępu do Usług świadczonych za pośrednictwem portalu internetowego www.lekolepki.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo tego konta jest zagrożone. Spółka może uzależnić dalsze korzystanie z Konta Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępu do tego konta.
 8. Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, który wykorzystuje portal internetowy www.lekolepki.pl do działań o charakterze bezprawnym, szkodliwym lub niezgodnym z postanowieniami Regulaminu, oraz które naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, bądź negatywnie wpływają na dobre imię Spółki, albo w inny sposób szkodzą Spółce. Użytkownik, którego konto zostało usunięte, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Spółki.
 9. Podjęcie przez Spółkę czynności, o których mowa w ust. 8 powyżej nie wyłącza innej odpowiedzialności Użytkownika za jego działania będące podstawą usunięcia konta. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Spółki.
 10. Spółka może odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i prowadzenia konta także wówczas, gdy jakiekolwiek konto tego Użytkownika było usunięte w przeszłości.
 11. Użytkownik po przekazaniu formularza rejestracyjnego jest zobowiązany do niezwłocznego zarejestrowania w portalu Odbiorcy lub powiązania z istniejącym w portalu Odbiorcą. W przypadku niepowiązania Użytkownika z żadnym Odbiorcą, Spółka usunie Konto Użytkownika w terminie 10 dni bez dodatkowego powiadomienia.

 

5. REJESTRACJA OBIORCY

 

 1. W celu rejestracji Odbiorcy, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny Odbiorcy, w którym podaje pełną nazwę rejestrowanego Odbiorcy oraz pozostałe dane wymagane w formularzu, niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego ze Spółką. Użytkownik rejestrujący Odbiorcę jest zobowiązany do wprowadzania danych kompletnych, rzetelnych i zgodnych ze stanem prawnym i faktycznym.
 2. Użytkownik powinien załączyć w portalu internetowym lekolepki.pl kopię dokumentów potwierdzających dane rejestrowe Odbiorcy, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców oraz dane jego identyfikacji podatkowej. Spółka może uzależnić rejestrację Odbiorcy od załączenia ww. dokumentów.
 3. W celu pełnej aktywacji Konta Odbiorcy wymagane jest załączenie przez Użytkownika dokumentu potwierdzającego jego upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz Odbiorcy, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Odbiorcy. Dokument, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej powinien zostać przekazany przez Użytkownika w formie skanu w terminie 21 dni od dnia rejestracji Odbiorcy. Po tym terminie, w przypadku braku przekazania ww. dokumentu Spółka ma prawo do usunięcia Konta Odbiorcy. Przyjmuje się, że upoważnienie, o którym mowa powyżej, przesłane w postaci skanu ma moc oryginału.
 4. Odbiorca, na portalu internetowym lekolepki.pl, może być reprezentowany przez jednego uprawnionego Użytkownika, albo przez wielu Użytkowników.
 5. Spółka może uzależnić rejestrację lub korzystanie z portalu internetowego lekolepki.pl przez Odbiorcę od wiarygodności danych wymienionych przez Użytkownika podczas rejestracji.
 6. Konto Odbiorcy zawiera dane Odbiorcy, podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub później aktualizowane. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych Odbiorcy, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować te dane, korzystając z formularza dostępnego na portalu internetowym www.lekolepki.pl. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych Odbiorcy, w trakcie korzystania z usług portalu internetowego www.lekolepki.pl, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
 7. Zabrania się korzystania z kont innych Odbiorców oraz udostępniania swojego Loginu i Hasła przez Użytkownika innym osobom. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań w imieniu Odbiorcy osób trzecich, które weszły w posiadanie Loginu i Hasła Użytkownika, do czasu przesłania przez Użytkownika prośby o zablokowanie konta, oraz potwierdzenia przez Spółkę e-mailem zablokowania tego konta.
 8. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem portalu internetowego lekolepki.pl formularz rejestracyjny Odbiorcy, Użytkownik w imieniu i na rzecz Odbiorcy:
  1. akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu;
  2. wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Odbiorcy zawartych w formularzu rejestracyjnym, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z Usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem portalu internetowego www.lekolepki.pl;
  3. potwierdza autentyczność danych zawartych w formularzu rejestracyjnym;
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz innej korespondencji od Spółki.
 9. Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Odbiorcy, bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Spółkę w portalu internetowym lekolepki.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo tego konta jest zagrożone.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo usunięcia Konta Odbiorcy, który wykorzystuje portal internetowy lekolepki.pl do działań o charakterze bezprawnym, szkodliwym lub niezgodnym z postanowieniami Regulaminu, oraz które naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, bądź negatywnie wpływają na dobre imię Spółki, albo w inny sposób szkodzą Spółce. Odbiorca, którego konto zostało usunięte, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Spółki.
 11. Podjęcie przez Spółkę czynności, o których mowa w ust. 10 powyżej, nie wyłącza innej odpowiedzialności Odbiorcy za jego działania będące podstawą usunięcia Konta Odbiorcy. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Spółki.
 12. Spółka może odmówić Odbiorcy kolejnej rejestracji i prowadzenia konta także wówczas, gdy jakiekolwiek konto tego Odbiorcy było usunięte w przeszłości.

 

6. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM PORTALU INTERNETOWEGO

 

 1. Za pośrednictwem portalu internetowego lekolepki.pl, Odbiorca i Użytkownik otrzymują dostęp do Usług świadczonych przez Spółkę. Do czynności prawnych opisanych w Regulaminie nie mają zastosowania przepisy art. 661 § 1 – 3 kodeksu cywilnego.
 2. W ramach przekazywania informacji handlowych i świadczenia Usług w zakresie i na zasadach określonych Regulaminem mieści się, w szczególności:
  1. otrzymywanie przez Użytkownika i Odbiorcę informacji, dotyczących Usług świadczonych przez Spółkę, oraz dokonywanie przez Odbiorcę zakupu Usług świadczonych przez Spółkę, na podstawie zamówienia złożonego przez Użytkownika w imieniu i na rzecz Odbiorcy na opisanych odrębnie zasadach;
  2. przekazywanie i otrzymywanie informacji dotyczących transportu Lekolepek nabytych przez Odbiorcę od Spółki;
  3. uzyskiwanie informacji zawartych w księgowym systemie Spółki, dotyczących dokonanych przez Odbiorcę płatności z tytułu zawartych ze Spółką umów sprzedaży oraz historii rozrachunków stron.
 3. Spółka, w miarę możliwości i potrzeb, dążyć będzie do rozszerzania zakresu informacji i usług udostępnianych na portalu internetowym www.lekolepki.pl. W związku z tym, Spółka zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian zakresu świadczonych usług. Zmiany takie nie wpływają na wynikające z Regulaminu obowiązki stron i sposób ich wykonania.
 4. Przedstawiane przez Spółkę na portalu internetowym lekolepki.pl oferty Usług posiadają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 5. W ramach Usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem portalu internetowego lekolepki.pl, Spółka może organizować promocje lub programy motywacyjne zwiększające sprzedaż Usług oferowanych przez Spółkę, skierowane bezpośrednio do Użytkownika jako przedstawiciela Odbiorcy lub do Odbiorcy. Promocje takie i programy motywacyjne posiadają odrębne regulaminy. Użytkownik akceptując Regulamin, wyraża zgodę na uczestnictwo Użytkownika i Odbiorcy w programach motywacyjnych i promocjach przeprowadzanych za pośrednictwem portalu internetowego www.lekolepki.pl. W przypadku, gdy Użytkownik lub Odbiorca nie wyraża zgody na udział w programach motywacyjnych lub promocjach powinien poinformować o tym Spółkę przez wypełnienie dedykowanego do tego celu pola na stronie portalu internetowego www.lekolepki.pl.
 6. Spółka nie dokonuje czynności prawnych z konsumentami w rozumieniu przepisów art. 221 kodeksu cywilnego, a także nie zawiera umów z konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w odniesieniu do Usług oferowanych za pośrednictwem portalu internetowego lekolepki.pl.

 

7. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług oferowanych przez Spółkę za pośrednictwem portalu internetowego lekolepki.pl wymagane jest:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. aktualna przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsotf Edge, Opera z włączoną obsługą JavaScript, obsługą plików cookies oraz obsługą protokołu szyfrowania SSL;
  3. posiadanie programu umożliwiającego otwieranie plików zapisanych w formacie PDF, w celu odczytania dokumentów przesyłanych na adres e-mail Użytkownika lub udostępnianych w portalu internetowym lekolepki.pl;
  4. dostęp do poczty elektronicznej wraz z możliwością odczytu wiadomości.
 2. Spółka akceptuje następujące formaty plików:
  1. pliki typu pdf wersja 1.4 lub wyższa – portable document format – dokumenty tekstowo-graficzne, jako pliki typu pdf w wersji 5 programu Adobe Reader – standard wyłącznie dla odczyt dokumentu;
  2. inne formaty wskazane przez Spółkę na portalu internetowym www.lekolepki.pl.
 3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem portalu internetowego lekolepki.pl należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki lub korzystania z dodatkowych wtyczek i rozszerzeń przeglądarki internetowej wykraczających poza jej standardową funkcjonalność istnieje możliwość przechwycenia danych przesyłanych do i z serwera WWW, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności. Korzystanie z usług świadczonych przez sieć WWW wymaga znajomości podstawowych informacji o komputerze, tj. systemu operacyjnego, przeglądarki, domen, adresu IP oraz mechanizmu zapisu na komputerze plików cookies. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie w jego komputerze i przeglądarce z tych informacji w celu zapewnienia działania portalu internetowego www.lekolepki.pl.
 4. Funkcją oraz celem oprogramowania lub danych nie będących składnikiem treści Usługi, wprowadzonych przez Usługę do systemu teleinformatycznego Użytkownika, tzw. pliki cookies jest zapewnienie uwierzytelnienia sesji lub zapisywanie danych umożliwiających i ułatwiających korzystanie z portalu internetowego lekolepki.pl, a także prowadzenie statystyk odwiedzin tego portalu. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania przez Spółkę z plików cookies na portalu internetowym www.lekolepki.pl dostępne są w polityce prywatności, zamieszczonej w dedykowanej zakładce tego portalu.
 5. Na żądanie Użytkownika lub Odbiorcy Spółka, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest zobowiązana do informowania Użytkownika lub Odbiorcy o innych, niż wymienione w ust. 3 i 4 powyżej, szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług świadczonych przez Spółkę drogą elektroniczną, oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Spółkę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik lub Odbiorca.

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI

 

 1. Spółka w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niestosowanie się przez Odbiorcę lub osoby współpracujące i pracujące u Odbiorcy do standardowej procedury operacyjnej systemu indywidualnego etykietowania leków (SIEL), zamieszczonej na portalu internetowym www.lekolepki.pl;
  2. formę i treść informacji oraz materiałów nie pochodzących od redakcji portalu internetowego www.lekolepki.pl, zamieszczonych przez Użytkownika w komentarzach oraz w innych, przeznaczonych do tego miejscach na portalu;
  3. formę i treść informacji oraz materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczonych na łamach portalu internetowego www.lekolepki.pl, a pochodzących ze źródeł zewnętrznych;
  4. sposób w jaki Użytkownicy korzystają z portalu internetowego lekolepki.pl, oraz za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  5. jakiekolwiek szkody wynikające z działań Użytkowników lub Odbiorców, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu;
  6. niezależne i niezawinione przez Spółkę błędy w działaniu aplikacji, udostępnionych Użytkownikom i Odbiorcom w ramach portalu internetowego lekolepki.pl;
  7. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Spółki, w szczególności spowodowane siła wyższą;
  8. przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów telekomunikacyjnych będących spoza Spółki.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników i Odbiorców z portalu internetowego lekolepki.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników lub Odbiorców portalu internetowego lekolepki.pl, spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności takimi jak włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika lub Odbiorcy, przejęcie Haseł przez osoby trzecie, zainfekowanie systemu Użytkownika lub Odbiorcy wirusami lub innymi szkodliwymi oprogramowaniami, utratą baz danych oraz innych danych zapisanych w systemie teleinformatycznym.

 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Spółka jest administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników lub Odbiorców, będących osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą, korzystających z portalu internetowego lekolepki.pl. Dane osobowe są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z umożliwieniem Użytkownikom i Odbiorcom, będącym osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą, korzystanie z Usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem portalu internetowego www.lekolepki.pl. Spółka zapewnia Użytkownikom i Odbiorcom, będącym osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą, realizację uprawnień wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji tych danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ww. ustawy.
 2. Wszelkie dokumenty elektroniczne kierowane do Spółki są archiwizowane i w niektórych przypadkach mogą być wykorzystane dla celów dowodowych. Ujawnienie zawartych w nich danych osobowych może nastąpić jedynie z przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Użytkowników i Odbiorców, będących osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą dostępne są w polityce prywatności, zamieszczonej w dedykowanej zakładce portalu internetowego www.lekolepki.pl.

 

10. PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Portal internetowy lekolepki.pl podlega ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych portalu internetowego lekolepki.pl, w tym do logo „Piktorex”, oraz do układu i kompozycji tych elementów, przysługują Spółce. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników lub Odbiorców elementów graficznych portalu internetowego www.lekolepki.pl, oraz ich układu i kompozycji, będących przedmiotem praw przysługujących Spółce, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Spółki.
 3. Zawartość portalu internetowego lekolepki.pl stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz podlega ochronie przewidzianej w przepisach ww. ustawy. Bez uprzedniego, wyraźnego zezwolenia Spółki kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu internetowym www.lekolepki.pl lub ich fragmentów jest zabronione.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do umieszczania na portalu internetowym lekolepki.pl materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Spółki lub podmiotów trzecich.

 

11. ZMIANA REGULAMINU

 

 1. Spółka jest uprawniona do zmiany Regulaminu, w tym poprzez wprowadzenie nowej wersji lub zakresu usług świadczonych za pośrednictwem portalu internetowego lekolepki.pl. Zmiana nazwy Spółki i jej formy prawnej nie stanowi zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia przez Spółkę zmienionego Regulaminu w dedykowanej zakładce portalu internetowego lekolepki.pl, zawierającej obowiązujące Regulaminy.
 3. Każdy Użytkownik lub Odbiorca w momencie logowania się do portalu internetowego lekolepki.pl, zostaje powiadomiony o zmianie Regulaminu. Dalsze korzystanie z portalu internetowego www.lekolepki.pl będzie możliwe wyłącznie po akceptacji zmienionego Regulaminu.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2017 roku.
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na portalu internetowym lekolepki.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, jak również jest dostępny w wersji pisemnej pod adresem siedziby Spółki.
 3. Integralną częścią Regulaminu są:
  1. polityka prywatności, oraz
  2. regulamin sprzedaży Lekolepek za pośrednictwem portalu internetowego lekolepki.pl.
 4. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, polityką prywatności oraz regulaminem sprzedaży Lekolepek za pośrednictwem portalu internetowego lekolepki.pl, a także że rozumie treść ww. dokumentów i w pełni je akceptuje, oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Spółka zastrzega sobie prawo jego wiążącej wykładni.
 6. W przypadku obcojęzycznych wersji Regulaminu wydanych przez Spółkę, oraz zamieszczonych na portalu internetowym lekolepki.pl, wiążąca jest wersja polska Regulaminu.
 7. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów, dotyczących Usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem portalu internetowego lekolepki.pl jest prawo polskie.
 8. Wszelkie spory wynikłe na tle i w rezultacie działalności portalu internetowego lekolepki.pl, oraz związane ze świadczonymi przez Spółkę za jego pośrednictwem Usługami, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.